Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tạo sóng sine dùng vi điều khiển ứng dụng inverter - Viet Nhap. Com
no comments

Tạo sóng sine dùng vi điều khiển ứng dụng inverter

1- Tạo sóng mô phỏng sin bằng PWM (hay dùng trong các mạch switching công suất lớn)
Nguyên lý:
sine_pwm_1. 

Nguyên tắc tính toán giá trị:
Chu kỳ tạo xung PWM phải ngắn hơn nhiều so với chu kỳ sóng sin.
Lấy ví dụ, dùng PWM 8bit, có 256 mức và chia ra làm 36 xung PWM trong một chu kỳ sóng sin (mỗi chu kỳ PWM là 2 * pi / 36 radian hay 10 độ).

Tại mức 0, sử dụng duty là 50%. đỉnh âm là 0% và đỉnh Dương là 100%.
Với mỗi chu kỳ PWM, sử dụng bảng sin để xác định duty.
Đối với mức zero (0), PWM = 50%, số đếm = 128.
Đối với sin (2 * pi / 36), PWM = 59%, số đếm = 151,
với sin (2 * pi * 2/36), PWM = 67%, số đếm = 171, v.v.

Đầu ra sóng sin đối xứng qua mốc giá trị 128,
với mức cao = 151, suy ra mức thấp = 256-151 = 105,
với mức cao = 171, thấp = 85, v.v. trong suốt một chu kỳ của sóng sin.

Thông thường, để giảm bớt tính toán trong VÐK, người ta hay dùng bảng tính sẵn (lookup table) theo cách như trên,
có thể tính toán giá trị bảng sine online tại đây: Sin table calculator

ví dụ code PIC (C) – có chi tiết trong file kèm theo

Mã:

2- Tạo sóng mô phỏng sin bằng DAC dùng mạng điện trở R/2R (hay dùng trong các mạch tạo tín hiệu)
Nguyên lý:
8051_8bit R-2R DAC. 

Giá trị tức thời của sóng sin được ghi ra port bất kỳ (8bit, 12bit, 16 bit v.v), ở ví dụ trên là 8bit, tại port đó ta mắc mạng điện trở,
giá trị đầu ra sẽ được “cộng” trung bình của các bit với các trọng số khác nhau. Kết quả ta được giá trị analog tương ứng.

ví dụ code 8051 (ASSEMBLER)

Mã:

Ngoài ra, một số loại DAC cao cấp hoặc IC chuyên dụng tạo sóng sin khác (không kể đến ở đây)

Một số tài liệu tham khảo kèm theo

Chúc các bạn thành công !

avatar