Please enable Javascript And Refesh (F5)

Chia sẻ tài liệu Python cơ bản Tiếng Việt [PDF] - Viet Nhap. Com
no comments

Chia sẻ tài liệu Python cơ bản Tiếng Việt [PDF]

[​IMG]

Tác giả : Võ Duy Tuấn Số trang : 92 trang – File PDF Sách gồm tất cả 15 chương , mỗi chương trình bày về 1 khía cạnh của Python với nội dung khá cơ bản để các bạn dễ nắm bắt như cái tên của sách.

Nội dung 15 chương của sách :
1. Hello World – câu bắt đầu huyền thoại
2. Cú pháp
3. Phân chia module
4. Class
5. Thao tác trên tập tin
6. Xử lí hình ảnh
7. Xử lí File JSON
8. Xử lí File XML
9. Kết nối MySQL
10. Kết nối Redis
11. Kết nối Memcached
12. Kết nối RabbitMQ
13. Restful Client
14. Gửi Mail với SMTP
15. Socker Progaming

avatar