Please enable Javascript And Refesh (F5)

LDOCE Plus - Viet Nhap. Com
no comments

LDOCE Plus

Related image

Tài nguyên của người học cuối cùng cho ngôn ngữ tiếng Anh để sử dụng bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.
Bạn đang tìm kiếm để tăng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn? Bạn có khó khăn trong việc quyết định đúng từ để sử dụng trong một tình huống cụ thể? Sau đó, Từ điển Longman của tiếng Anh đương đại PLUS The Longman Activator Thesaurus là ứng dụng dành cho bạn.
The Longman Activator Thesaurus là từ điển cho người học tiếng Anh và không giống như từ đồng nghĩa truyền thống, nó cung cấp giải thích đầy đủ về tất cả các từ và cụm từ để bạn thực sự hiểu được sự khác nhau giữa chúng. Vì lý do này, Longman Activator Thesaurus đã được mô tả là “tốt hơn từ điển đồng nghĩa”!

 

Tải về ( yêu cầu iOS 4.3 trở lên )

avatar