Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Sims Cheat codes cho sự nghiệp - Viet Nhap. Com
no comments

The Sims Cheat codes cho sự nghiệp

Khi bạn đã có được công việc mà bạn mong muốn (thông qua tuyển việc theo kiểu thông thường như máy tính hoặc điện thoại) và có kích hoạt testingcheats on, gõ vào Careers.promote X với X là tên công việc của bạn – ví dụ careers.promote astronaut, Sim của bạn sẽ được thăng chức lên bậc tiếp theo trong công việc phi hành gia. Những công việc bao gồm từ 2 từ trở lên thì các bạn không gõ khoảng trống giữa 2 từ đó, ví dụ như careers.promote secretagent để thăng chức trong công việc điệp viên (Secret Agent). Bạn cũng có thể dùng thử careers.demote X, code này sẽ làm cho Sim của bạn bị giáng một bậc chức trong công việc. 
Để có thể lên chức nhiều bậc, thực hiện lệnh trên nhiều lần để đạt được level công việc mà bạn muốn (bạn có thể sử dụng lệnh Control C và Control V). Dưới đây là danh sách công việc và mã code thăng chức:  

avatar