Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Sims Cheats cho cảm xúc - Viet Nhap. Com
no comments

The Sims Cheats cho cảm xúc

Bạn có thể ảnh hưởng đến Cảm xúc bằng Sims.add_buff X với chữ X là tên của loại cảm xúc mà bạn muốn ảnh hưởng: 

  • Flirty: FlirtyLow or FlirtyHigh (+2 Flirty)
  • Inspired: InspiredLow or InspiredHigh (+2 Inspired)
  • Focused: FocusedLow or FocusedHigh (+2 Focused)
  • Playful: PlayfulLow or PlayfulHigh (+2 Playful)
  • Sad: SadLow or SadHigh (+2)
  • Angry: Social_Angry, e_Buff_Angry, feelingangry, unfaithful 
  • Happy: Social_Happy or e_Buff_Happy (cộng Happiness)
  • Uncomfortable: e_buff_uncomfortable
  • Embarrassed: e_buff_embarrassed, peedself 
avatar