Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Sims Cheats cho phiên bản mở rộng Dine Out - Viet Nhap. Com
no comments

The Sims Cheats cho phiên bản mở rộng Dine Out

Chức năng 
Câu lệnh 
Khách hàng tò mò
bucks.unlock_perk RecommendDishSocial true
Thêm 1 nhân viên phục vụ
bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_1 true
Lựa chọn nguyên liệu có chất lượng
bucks.unlock_perk IngredientQualityOptions true
Nhiều khách hàng 
bucks.unlock_perk MoreCustomers true
Giảm chi phí nguyên liệu
bucks.unlock_perk IngredientCostDiscount true
Tăng kiên nhẫn của khách hàng 
bucks.unlock_perk LengthenImpatienceTimeout true
Thêm 1 đầu bếp
bucks.unlock_perk AdditionalChef true
Curiouser Customers
bucks.unlock_perk RecommendDishFrequency true
Thêm 2 nhân viên phục vụ 
bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_2 true
Bài diễn văn cảm hứng 
bucks.unlock_perk InspirationalSpeechSocial true
Khách hàng ăn nhanh 
bucks.unlock_perk EatFaster true
Chi phí đào tạo nhân viên thấp
bucks.unlock_perk LowerEmployeeTrainingCost true
Giảm chi phí nguyên liệu nhỏ 
bucks.unlock_perk CheaperIngredients_1 true
Đơn hàng đắt tiền 
​bucks.unlock_perk ExpensiveOrders true
Tidy tippers
bucks.unlock_perk RiskFreeMarkup true
Giảm chi phí nguyên liệu lớn
bucks.unlock_perk CheaperIngredients_2 true
Quản lí tốt
bucks.unlock_perk LowerChanceBadEvents_Small true
The chef’s hat
bucks.unlock_perk ChefsHat true
avatar