Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Sims Cheats cho phiên bản mở rộng Get to Work - Viet Nhap. Com
no comments

The Sims Cheats cho phiên bản mở rộng Get to Work

Cheats cho cửa hàng bán lẻ
Lưu ý thêm true cho cuối mỗi cheat code này.
Chức năng 
Câu lệnh 
Register of Tomorrow
bucks.unlock_perk RegisterMimic true
Stunning Sign
bucks.unlock_perk SignageMimic true
Bục nhảy
bucks.unlock_perk PedestalMimic true
Thuê thêm 1 nhân viên
​bucks.unlock_perk AdditionalWorker_1 true
Thuê thêm 2 nhân viên 
​bucks.unlock_perk AdditionalWorker_2 true
Khách sẽ mua hàng 
​bucks.unlock_perk CustomerPurchaseIntent true
Tăng sức quản lí
bucks.unlock_perk ImproveManagementSocials true
Cải thiện quan hệ của nhân viên bán hàng 
​bucks.unlock_perk ImproveRetailSocials true
Tăng thêm hàng tồn kho
​bucks.unlock_perk DecreaseRestocking_Temporary true
Giảm chi phí hàng nhập kho
​bucks.unlock_perk DescreaseRestockingCost true
My First Simoleon
bucks.unlock_perk StorePlacard_1 true
Fobbs 500
​bucks.unlock_perk StorePlacard_2 true
Snazzy Shirt
bucks.unlock_perk RetailOutfit true
Thanh toán nhanh hơn cho đơn hàng ít
​bucks.unlock_perk CheckoutSpeed_Small true
Thanh toán nhanh hơn cho đơn hàng lớn
bucks.unlock_perk CheckoutSpeed_Large true
Nhập hàng tồn kho nhanh hơn số lượng ít
bucks.unlock_perk RestockSpeed_Small true
Nhập hàng tồn kho nhanh hơn số lượng nhiều
​bucks.unlock_perk RestockSpeed_Large true
Khách hàng mua sắm tò mò 
bucks.unlock_perk CustomerBrowseTime true
Sure sale
​bucks.unlock_perk SureSaleSocial true
Nhập hàng ngay tức khắc 
bucks.unlock_perk InstantRestock true
avatar