Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Sims Cheats cho Skills - Viet Nhap. Com
no comments

The Sims Cheats cho Skills

Cheats cho trường học

Nâng điểm cho Sims bằng cách sử dụng careers.promote gradeschool hoặc careers.promote highschool. Bạn cũng có thể hạ thấp nó bằng cách sử dụng careers.demote gradeschool/highschool.

Cheats cho Skill

Gõ Stats.set_skill_level major_X với chữ X là Level của Skill bạn muốn tăng. Ví dụ như Stats.set_skill_level major_handiness 10 thì kĩ năng sửa chữa của bạn sẽ tăng đến level 10. 
Danh sách Cheat codes để tăng Skill

Skill cheats cho trẻ em

  • Skill_Child_Creativity – so stats.set_skill_level skill_child_creativity 10
  • Skill_Child_Mental
  • Skill_Child_Motor
  • Skill_Child_Social
avatar