Please enable Javascript And Refesh (F5)

AS3 Sorcerer v5.80 – Phần mềm trích xuất ActionScript 3 SWF Flash Files - Viet Nhap. Com
no comments

AS3 Sorcerer v5.80 – Phần mềm trích xuất ActionScript 3 SWF Flash Files

AS3 Sorcerer là trình giải mã AS3 cho Windows. Với AS3 Sorcerer, bạn có thể mở tệp Flash (SWF) và mã biên dịch ngược lại mã AS3. Bạn có thể dễ dàng lưu kịch bản dịch ngược vào một tệp tin văn bản đơn hoặc vào một cấu trúc thư mục.
AS3 Sorcerer cũng hiển thị các thông tin tệp tin Flash quan trọng bao gồm nội dung của tiêu đề SWF,
các thẻ siêu dữ liệu và các thuộc tính FileAttributes. Bạn có thể sử dụng AS3 Sorcerer để kiểm tra các kịch bản lớp AS3 trong tệp Flash để học tập hoặc khôi phục lại công việc của bạn nếu nguồn bị mất (các tập lệnh AS1 / 2 không được hỗ trợ). Dễ sử dụng và giá cả phải chăng, AS3 Sorcerer là một công cụ cần thiết cho bất kỳ nhà phát triển AS3

 
avatar