Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk Fabrication Products 2018.1 x64 – Gói phần mềm mô hình hóa và ước tính chi phí cho các công trình xây dựng - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk Fabrication Products 2018.1 x64 – Gói phần mềm mô hình hóa và ước tính chi phí cho các công trình xây dựng

Autodesk Fabrication CADmep
Autodesk Fabrication Phần mềm CADmep hỗ trợ quy trình chi tiết, chế tạo và lắp đặt cho các nhà thầu cơ khí, điện và hệ thống ống nước (MEP). Nó cung cấp các công cụ mở rộng ý định thiết kế để tạo ra các mô hình dịch vụ xây dựng chính xác, thông minh, có thể xây dựng được.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

Seri@l, nhập một trong các mã số sau:

666-69696969
667-98989898
400-45454545

Product K@y:

839J1 cho Autodesk Fabrication CADmep 2017
842J1 cho Autodesk Fabrication CAMduct 2017
841J1 cho Autodesk Fabrication ESTmep 2017

Link 1 Autodesk Fabrication CADmep 2018 1.08 GB | Link 2 Autodesk Fabrication CAMduct 2018 1.35 GB | Link 3 Autodesk Fabrication ESTmep 2018 1.19 GB

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar