Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk Nastran 2018 + Nastran In-CAD 2018.1 x64 – Phần mềm phân tích nguyên tố ứng suất - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk Nastran 2018 + Nastran In-CAD 2018.1 x64 – Phần mềm phân tích nguyên tố ứng suất

Nastran® Autodesk® FEA phần mềm giải tuyến tính và phi tuyến phân tích căng thẳng, năng động, và đặc điểm truyền nhiệt của các cấu trúc và các thành phần cơ khí.

Nastran® In-CAD Autodesk® phần mềm, phân tích phần tử hữu hạn (FEA) công cụ có mục đích chung cho các kỹ sư và các nhà phân tích, cung cấp một loạt các mô phỏng cung cấp bởi các giải Autodesk Nastran.

avatar