Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk Nastran In-CAD 2019 x64 – Phân tích ứng suất trong một loạt các cấu trúc và các bộ phận thiết kế cơ khí - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk Nastran In-CAD 2019 x64 – Phân tích ứng suất trong một loạt các cấu trúc và các bộ phận thiết kế cơ khí

Autodesk® Nastran® FEA phân tích các ứng suất, tính năng động và phi tuyến của các cấu trúc và các thành phần cơ khí.

Phần mềm Autodesk® Nastran® In-CAD , một công cụ phân tích phần tử hữu hạn (FEA) cho các kỹ sư và nhà phân tích, cung cấp một loạt các mô phỏng được cung cấp bởi bộ giải mã Autodesk Nastran.

avatar