Please enable Javascript And Refesh (F5)

Folder2List v3.16.0 – Ứng dụng tạo danh sách thư mục và tệp - Viet Nhap. Com
no comments

Folder2List v3.16.0 – Ứng dụng tạo danh sách thư mục và tệp

Folder2List bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo danh sách thư mục và tập tin. Chọn dữ liệu được hiển thị từ nhiều thuộc tính và định dạng dữ liệu với các tùy chọn cài đặt khác nhau. Folder2List hỗ trợ siêu dữ liệu như EXIF, IPTC, ID3, thuộc tính video hoặc thuộc tính tài liệu Office. Điều này cho phép bạn liệt kê rõ ràng, ví dụ, thông tin về các tập tin MP3 hoặc hình ảnh của bạn.

avatar