Please enable Javascript And Refesh (F5)

solidThinking Inspire v2018.2.10337 x64 – Cơ khí – Sản xuất - Viet Nhap. Com
no comments

solidThinking Inspire v2018.2.10337 x64 – Cơ khí – Sản xuất

solidThinking là một mô hình 3D hoàn chỉnh dựa trên NURBS và môi trường kết xuất cho Windows và Mac, cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra các mô hình chất lượng cao, có thể sản xuất được và khả năng hiển thị chúng bằng tính năng photorealism vượt trội. Dựa trên công nghệ ConstructionTree ™ hàng đầu trong ngành của chúng tôi, quy trình mô hình hóa trong solidThink cho phép bạn tự do lớn nhất để thử nghiệm với hình dạng và đổi mới.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
Nếu cần, hãy sử dụng số sê-ri 111111111111 trong khi cài đặt.
2. Sao chép và thay thế nội dung của thư mục tập tin bị nứt tại vị trí cài đặt phần mềm * (đường dẫn mặc định C: \ Program Files \ Altair \ 2018) và thay thế các tập tin trước đó.
3. Chạy phần mềm.

avatar