Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tải xuống Autodesk Vault Professional + Workgroup Client / Server 2018.2 x64 – Phần mềm quản lý dữ liệu CAD - Viet Nhap. Com
no comments

Tải xuống Autodesk Vault Professional + Workgroup Client / Server 2018.2 x64 – Phần mềm quản lý dữ liệu CAD

Autodesk Vault là công cụ quản lý dữ liệu tích hợp với Autodesk Inventor Series, Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electric, Autodesk Revit và các sản phẩm Civil 3D. Nó giúp thiết kế các đội theo dõi công việc đang được tiến hành và duy trì kiểm soát phiên bản trong môi trường đa người dùng. Nó cho phép họ tổ chức và tái sử dụng thiết kế bằng cách hợp nhất thông tin sản phẩm và giảm nhu cầu tái tạo thiết kế từ đầu. Người dùng có thể lưu trữ và tìm kiếm cả dữ liệu CAD (chẳng hạn như các tệp Autodesk Inventor, DWG và DWF) và các tài liệu không phải CAD (chẳng hạn như các tệp Microsoft Word và Microsoft Excel).

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar